نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب این شماره

نشریه شماره 82

استفاده از نرم‌افزارهایی یكپارچه؛ چرا و چگونه؟

سال نهم,مهر 1388

در این شماره طی یك پرونده ویژه به بررسی نرم‌افزارهای سازمانی (ERP) همچنین جایگاه و چالش‌های موجود در ایران پرداخته شده است.